Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home โครงการที่กำลังดำเนินงาน RFE โรงงานควบคุม

R E C E N T   P R O J E C T


.  > การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.
.  > หน้าที่ของโรงงานควบคุม
.  > บทกำหนดโทษ
.  > แนวทางการจัดการพลังงาน
.  > การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
.  > การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน .  > บทบาทของที่ปรึกษา
.  > ขอบเขตการดำเนินงาน

บทความพิเศษ
โดย นายวิรัตน์ ทรงงาม 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน
บทความพิเศษ
โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน
> เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Infrated Heating)
> การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC)
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมเหล็ก สำหรับโรงหลอมเหล็ก โรงรีดร้อน และการทำ Hot Charge
Hot Charge วาระ 3 มาตรการจัดการพลังงาน

> เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม
3. หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
> ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม

การจัดสัมมนา

กำหนดการสัมมนา
"โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE))
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ)"

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Nazareth (นาซาเร็ท) ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ

ภาคเช้า
8:30 - 9:00 น.             ลงทะเบียน
9:00 - 9:15 น.             พิธีเปิดการสัมมนา
9:15 - 9:45 น.             นโยบายภาครัฐด้านพลังงาน
โดย พพ.
9:45 - 10:30 น.           การดำเนินการตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
โดย พพ.
10:30 - 10:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น.         การประเมินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ
โดย พพ.
12:00 - 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
13:00- 14:30 น.           ระบบ solar rooftop อัจฉริยะสำหรับลดพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสูงสุด
โดย อ.ประสิทธิ์ นางทิน
14:30 - 14:45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 น.          ระบบ solar rooftop อัจฉริยะสำหรับลดพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสูงสุด (ต่อ)
โดย อ.ประสิทธิ์ นางทินDownload เอกสารประกอบการสัมมนา-01
Download เอกสารประกอบการสัมมนา-02
Download เอกสารประกอบการสัมมนา-03


การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.

การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานในโรงงาน มาเป็นการนำระบบริหารและการจัดการพลังงานที่ได้อ้างอิงรูปแบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคตหน้าที่ของโรงงานควบคุม

ในกฎหมายมาตรา 9(1),(2) สำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่คุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดในกระทรวง


บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)
2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ.
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54) ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59)


การจัดการพลังงานงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
(กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ)

บทบาทของที่ปรึกษาตรวจสอบ

* เป็นตัวแทนของ พพ. ในการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำโรงงานควบคุมที่อยู่ในการดูแลให้ดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่อง
* ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงงานควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
* ติดตาม กระตุ้นเตือนให้โรงงานควบคุมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมเพื่อให้ พพ. พิจารณาดำเนินการต่อไป
* พัฒนา รวมทั้งเพิ่มความมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานของบุคลากรในโรงงานควบคุม ส่งผลให้ระบบการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน


ขอบเขตการดำเนินงาน

(01) สำรวจสถานภาพโรงงานควบคุม
(02) สำรวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายเป็นโรงงานควบคุม
(03) ตรวจสอบการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย
(04) ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
(05) ทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
(06) จัดสัมมนาให้โรงงานควบคุมในประเภทโรงงานที่รับผิดชอบ
(07) ติดตามผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
(08) สุ่มเข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุม
(09) สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
(10) ติดตามหาหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับโรงงานควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
(11) ประเมินผลความพึงพอใจของโรงงานควบคุม
(12) รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข และแนวทางปรับปรุงวิธีการขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project line: 0-2621-8531 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)