Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการของเรา ภาคโรงงาน

R E C E N T   P R O J E C T.  > แนวทางการจัดการพลังงาน
.  > ระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


.  > การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.
.  > หน้าที่ของโรงงานควบคุม
.  > บทบาทของที่ปรึกษา
.  > ขอบเขตการดำเนินงาน
.  > บทกำหนดโทษ


.  > การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

บทความพิเศษ โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล  วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน

.  > ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
.  > การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
. > หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานการจัดการพลังงาน
การตรวจสอบและรับรองจัดการพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

> ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายปีงบประมาณ 2559
> ประกาศกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558
> ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

> รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

> ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

> รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
> รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
> แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 


งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
(กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ)

การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.

การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานในโรงงาน มาเป็นการนำระบบริหารและการจัดการพลังงานที่ได้อ้างอิงรูปแบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคต


หน้าที่ของโรงงานควบคุม

ในกฎหมายมาตรา 9(1),(2) สำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่คุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดในกระทรวง


บทบาทของที่ปรึกษาตรวจสอบ

  • เป็นตัวแทนของ พพ. ในการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่อยู่ในการดูแลให้ดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่อง
    ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
    ติดตาม กระตุ้นเตือนให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมเพื่อให้ พพ. พิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมงานกำกับดูแลโีรงงานควบคุมในการปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) สำรวจสถานภาพโรงงานควบคุม
(2) จัดสัมมนาให้โรงงานควบคุมในประเภทโรงงานที่รับผิดชอบ
(3) สำรวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายเป็นโรงงานควบคุม
(4) เข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุมขนาดเล็ก
(5) สุ่มตรวจสอบโรงงานควบคุมขนาดเล็ก
(6) ติดตามศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน และผลการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
(7) ติดตามหาหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับโรงงานควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
(8) ประเมินผลความพึงพอใจของโรงงานควบคุม
(9) รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข และแนวทางปรับปรุงวิธีการขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมตรวจผลการดำเนินงานตามกฎหมาย

(1) ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
(2) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2558 สำหรับโรงงานควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งในรายงานต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อยตามที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน ดังนี้
(2.1) การจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(2.3) การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(2.5) การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(2.6) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(2.8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
(3) การตรวจสอบและให้การรับรองรายงานการจัดการพลังงาน (สุ่มตรวจสอบโรงงานควบคุมขนาดเล็ก)
(4) การตรวจสอบกิจกรรมการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย

บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)
2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ.
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54) ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Project line: 0-2621-8531-9 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)