Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการของเรา ภาคโรงงาน

R E C E N T   P R O J E C T

.  > การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.
.  > หน้าที่ของโรงงานควบคุม
.  > บทกำหนดโทษ
.  > แนวทางการจัดการพลังงาน
.  > การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
.  > การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน .  > การดำเนินกิจกรรมตามกฎหมาย
.  > มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

บทความพิเศษ
โดย นายวิรัตน์ ทรงงาม 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน
บทความพิเศษ
โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน
> เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Infrated Heating)
> การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC)
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมเหล็ก สำหรับโรงหลอมเหล็ก โรงรีดร้อน และการทำ Hot Charge
Hot Charge วาระ 3 มาตรการจัดการพลังงาน

> เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม
3. หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
> เอกสารเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
> ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
> หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม


การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.

การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานในโรงงาน มาเป็นการนำระบบริหารและการจัดการพลังงานที่ได้อ้างอิงรูปแบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคตหน้าที่ของโรงงานควบคุม

ในกฎหมายมาตรา 9(1),(2) สำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่คุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดในกระทรวง


บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)
2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ.
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54) ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59)


การจัดการพลังงานที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายให้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรมตามกฎหมาย

* การจัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
* การจัดฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
(แนวทางการสอบบุคคลทั่วไป, การเขียนผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน)
* การจัดฝึกอบรมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
* การจัดฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
* การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
* การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
* การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
* การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
* การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และการลงทุน
* การแนะนำแนวทาง / มาตรการในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
* การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

* อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-2621-8531-9 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)


มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ด้านไฟฟ้า
* ระบบแสงสว่าง
* ระบบส่วนกลาง (Utility System)
* ระบบปรับอากาศหรือทำความเย็น และระบายอากาศ (HVAC)
* ระบบอากาศอัด
* ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
* ระบบปั๊มและพัดลม
* ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
* เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

ด้านความร้อน
* ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง
* การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
* การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
* การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง

* อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-2621-8531-9 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project line: 0-2621-8531-9 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)