Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการของเรา ภาคโรงงาน

R E C E N T   P R O J E C T

.  > การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.
.  > หน้าที่ของโรงงานควบคุม
.  > บทกำหนดโทษ
.  > แนวทางการจัดการพลังงาน
.  > การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
.  > การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน .  > บทบาทของที่ปรึกษา
.  > ขอบเขตการดำเนินงาน


บทความพิเศษ โดย นายวิรัตน์ ทรงงาม  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน

.  > การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC)บทความพิเศษ โดย นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน

.  > เอกสารเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
.  > ผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
.  > การพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอน (8 ขั้นตอน) ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
. > หน้าที่เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม


สัมมนา
"งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และอื่นๆ"


Download เอกสารประกอบการสัมมนา


ภาพกิจกรรมการสัมมนา

คุณวิรัตน์ ทรงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 ผู้แทน พพ. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดสัมมนา
โดยมีั คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทน พพ. เป็นผู้กล่าวรายงาน


คุณศิริทร วงษ์เสาวศุภ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน
และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก


การบรรยายหัวข้อ "แนะนำโครงการและนโยบายภาครัฐ" และหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม"
โดย คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ พพ.

การบรรยายหัวข้อ "การจัดทำระบบการจัดการพลังงานและการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
และหัวข้อ "เกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (สนับสนุน 40,000 บาท"
โดย คุณฐากร ชัยวิริยกุล วิศวกรชำนาญการ พพ.

การบรรยายหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตด้วย PLC 4.0"
โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.

การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานในโรงงาน มาเป็นการนำระบบริหารและการจัดการพลังงานที่ได้อ้างอิงรูปแบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคตหน้าที่ของโรงงานควบคุม

ในกฎหมายมาตรา 9(1),(2) สำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่คุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดในกระทรวง


บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)
2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ.
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54) ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59)


การจัดการพลังงานงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
(กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ)

บทบาทของที่ปรึกษาตรวจสอบ

* เป็นตัวแทนของ พพ. ในการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำโรงงานควบคุมที่อยู่ในการดูแลให้ดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่อง
* ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงงานควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
* ติดตาม กระตุ้นเตือนให้โรงงานควบคุมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมเพื่อให้ พพ. พิจารณาดำเนินการต่อไป
* พัฒนา รวมทั้งเพิ่มความมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานของบุคลากรในโรงงานควบคุม ส่งผลให้ระบบการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน


ขอบเขตการดำเนินงาน

(01) สำรวจสถานภาพโรงงานควบคุม
(02) สำรวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายเป็นโรงงานควบคุม
(03) ตรวจสอบการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย
(04) ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
(05) ทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
(06) จัดสัมมนาให้โรงงานควบคุมในประเภทโรงงานที่รับผิดชอบ
(07) ติดตามผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
(08) เข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุม
(09) เข้าไปผลักดัน และสนับสนุนโรงงานควบคุมให้มีการดำเนินการฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(10) ติดตามหาหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับโรงงานควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
(11) ประเมินผลความพึงพอใจของโรงงานควบคุม
(12) รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข และแนวทางปรับปรุงวิธีการขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม

Project line: 0-2621-8531-9 ต่อ 401 (คุณโชติ ศรีทอง)