Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home ผลงานของเรา งานด้านวิศวกรรม

Engineering line: 0-2621-8531

P R O J E C T R E F E R E N C E
โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ศึกษาการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษและโลหะ ร่วมกับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น (JICA)
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ศึกษาการนำเอา COGENERATION มาใช้ในอุตสาหกรรมเท็กไทล์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน (BITS)
 • ตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและโรงงานอุตสาหกรรมโลหะให้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานโดยละเอียด (Detailed Energy Audit to Identity Demonstration Project) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (ENEP Expert)
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย (ITB)
 • โครงการสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการการประหยัดพลังงานและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในโรงงาน
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานเครื่องอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนแผนงานภาคบังคับ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ ให้กับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ/ธุรกิจ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ติดตั้งอุปกรณ์การใช้พลังงานในอาคารของรัฐ
 • ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารของรัฐที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการส่งเสริมและกำกับการดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม Total Energy Management : (TEM) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accedited Consultants) การตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 1)

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงาน SME ให้กับสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุมให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุมให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานประกอบการ SMEs ที่เคยเข้าร่วมโครงการแบบมีส่วนร่วม
 • โครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เขตภาคตะวันออก)

โครงการสาธิต Cogeneration
เป็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (Cogeneration) ให้แก่โรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระดับประเทศ ภายใต้โครงการ EC-ASEAN Cogen Programme ร่วมกับโครงการ Cogeneration Asian Institute of Technology และ Carl Bro International AB (ประเทศสวีเดน)
โครงการที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงาน ณ ต่างประเทศ
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาลเนปาล ณ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โครงการ Nepal Boiler and Steam System Efficiency Improvement Program (World Bank IDA Credit 2347-NEP , 1994 - 1995 )
 • โครงการฝึกอบรมและตรวจวิเคราะห์พลังงาน ให้กับการไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โครงการ Laos P.D.R. Commercial Sector Energy Audtt Workshop (Asia Alternative Energy Unit World Bank , 1995 )