Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home ผลงานของเรา

Homeour serviceผลงานของเราเกี่ยวกับเราcontact us

Our Work

ผลงานของเรา
โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ศึกษาการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษและโลหะ ร่วมกับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น (JICA)
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ศึกษาการนำเอา COGENERATION มาใช้ในอุตสาหกรรมเท็กไทล์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน (BITS)
 • ตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและโรงงานอุตสาหกรรมโลหะให้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานโดยละเอียด (Detailed Energy Audit to Identity Demonstration Project) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (ENEP Expert)
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย (ITB)
 • โครงการสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการการประหยัดพลังงานและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในโรงงาน
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานเครื่องอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนแผนงานภาคบังคับ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ ให้กับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ/ธุรกิจ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ติดตั้งอุปกรณ์การใช้พลังงานในอาคารของรัฐ
 • ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารของรัฐที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการส่งเสริมและกำกับการดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม Total Energy Management : (TEM) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภทเคมี
 • โครงการ Enhancing Intuitional Capacities for the Market Development Of Decentralized Energy System in Thailand
 • โครงการติดตามและประเมินผลการอนุวัตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
 • โครงการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการดำเนินงานภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานประกอบการ SME
 • โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
 • โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน BEAT2010
 • โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว
 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (จัดอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสและวิทยากรด้านปฏิบัติ)
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับ SME ประเภทสิ่งทอหรือกระดาษ หรือการผลิตอื่นๆ
 • โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับอาคารควบคุม
 • โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อไอน้ำ
 • โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (M&V)
 • 2011 Asean + 3 CDM Programme
 • โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโรงงานและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย
 • โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับอาคารควบคุมเอกชน
 • Energy monitoring and review for Greater Bongkot North
 • งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 1 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี)
 • โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accedited Consultants) การตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 1)
  งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ)
 • งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษาและอื่นๆ)
 • โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ)

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงาน SME ให้กับสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุมให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุมให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานประกอบการ SMEs ที่เคยเข้าร่วมโครงการแบบมีส่วนร่วม
 • โครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เขตภาคตะวันออก)

โครงการสาธิต Cogeneration
 • เป็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (Cogeneration) ให้แก่โรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระดับประเทศ ภายใต้โครงการ EC-ASEAN Cogen Programme ร่วมกับโครงการ Cogeneration Asian Institute of Technology และ Carl Bro International AB (ประเทศสวีเดน)

โครงการที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงาน ณ ต่างประเทศ
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาลเนปาล ณ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โครงการ Nepal Boiler and Steam System Efficiency Improvement Program (World Bank IDA Credit 2347-NEP , 1994 - 1995 )
 • โครงการฝึกอบรมและตรวจวิเคราะห์พลังงาน ให้กับการไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โครงการ Laos P.D.R. Commercial Sector Energy Audtt Workshop (Asia Alternative Energy Unit World Bank , 1995 )
 • Operation of Regional Expert Institution under ASEAN-Korea Cooperative Activities (REI)
 • ProGramme Cooperation Body in Thailand 2012 Asean + 3 CDM Cooperation Programme

งานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการด้านพลังงาน
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้า ภายใต้ระบบ Cogeneration ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน 7 แห่ง
 • โครงการ “Rubber Wood Chip – Fire Cogeneration Plant Fuel Supply Availability Study”ให้กับ Electric Power Development Co., Ltd., Japan
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าภายใต้ระบบ Cogeneration ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษาโรงงานเอเชียไฟเบอร์ และโรงงานยูเนี่ยนเท๊กซ์ไทล์
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งชีวมวลใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฟินแลนด์ โครงการ พพ. ปี 2544-2546
 • โครงการ “Survey of Thai Market Potential for the UK Renewable Energy Technologies”
 • โครงการของ Department of Trade and Industry (DTI), UK ปี 2545
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการ พพ. ปี 2542
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนผลิตถ่านโค้ก จากหินลิกไนต์ โครงการของ Department of Geological Resource โดยความร่วมมือของ STS ปี 2541-2542
 • โครงการ “Study on Efficiency Improvement of Industrial Biomass Fired Kiln” โครงการพพ. ปี 2540 – 2541
 • โครงการ “A Feasibility Study on Power Factor Improvement for EDL’s Power Substations”ดำเนินการให้แก่ Electricity du Laos (EDL.), Laos P.D.R. ปี 2540
 • โครงการ “A Feasibility Study on Biomass Fired Power Generation” โครงการ พพ. ปี 2540
 • โครงการศึกษาความเหมาะสม “Heat Recovery Use of Fuel Cell for the Thai Argo-Industries” ให้กับ Electric Power Development Co., Ltd., Japan ปี 2535
 • โครงการ “Market Study on Industrial Facility, Industrial Motor and Lighting Programs for DSM Program in Thailand”
 • โครงการของ World Bank ดำเนินการโดย International Institute for Energy Conservation (IIEC)” ปี 2535

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Process Improvement)
 • โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่าจ้างโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการ “Napal Boiler and Steam System Efficiency Improvement Program” สนับสนุนโดย World Bank ดำเนินการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม ณ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ปี 2537 - 2538
 • โครงการ “Laos P.D.R. Commercial Sector Energy Audit Workshop” สนับสนุนโดย World Bank ดำเนินการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2538

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงาน (Survey and Energy Database)
 • โครงการฐานข้อมูลการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2549
 • จัดทำกรณีศึกษาการวางแผนพลังงานไม้ของประเทศไทย

จัดทำกรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ (Successful Case Studies)
 • จัดทำกรณีศึกษา (Case Study) มาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ของทั้งโรงงานและอาคาร จำนวน 20 มาตรการ ตัวอย่างมาตรการละ 2 แห่ง และจัดพิมพ์เป็น Fact Sheet เพื่อใช้ เผยแพร่ ให้แก่กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

จัดทำแผนแม่บท / แผนหลัก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • โครงการ “ จัดทำแผนแม่บทการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง”
 • โครงการ “ จัดทำแผนหลักส่งเสริมการผลิตและการใช้เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมชนบทขนาดเล็ก

ติดตาม / ประเมินผลโครงการด้านพลังงาน (Project Monitoring)
 • โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” (ว่าจ้างประเมินผลติดตามโครงการ) ปี พ.ศ. 2549
 • โครงการ “การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม”
 • โครงการ “Spot Metering” ว่าจ้างโดย Hagler Bailly Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินผลโครงการ “DSM” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปี 2542

จัดทำเว็บเพจด้านพลังงาน (Web Page)
 • โครงการศูนย์สารสนเทศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy and Environment Network : TEENET) ดำเนินการให้แก่ พพ.
 • โครงการ “Development of a Demonstration Mode for the Thailand Energy Efficiency Information Service (TEE-IS) within the Thailand Energy and Environment Network TEE-NET, สนับสนุนโดย GTZ

จัดทำโปรแกรมวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า / พลังงาน
 • โครงการโปรแกรมการคำนวณออนไลน์ ภายใต้ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
 • โครงการ “An IT-Model Development for Energy Technology Information Service (Phase I) โครงการของ Thai-German Energy Efficiency Program (ENEP), GTZ ปี 2542
 • โครงการ “An IT-Model Development for Energy Technology Information Service (Phase II) โครงการ พพ. ปี 2543 - 2544

จัด Training / Workshop ต่างๆ
 • ดำเนินการจัด Training Workshop ในหัวข้อ “Energy Efficiency Lighting Design & Retrofit” ปี 2539
 • ดำเนินการจัด Internal Conference ในหัวข้อ “Thailand Energy Efficiency Conference’94 On Policy, Technologies and Business Opportunity” โครงการความร่วมมือระหว่าง ESCAP , IIEC, GTZ, ปี 2537
 • ดำเนินการจัด Workshop ในหัวข้อ “Business Opportunity in Marketing Energy Efficiency for Local Consultants” โครงการ UN-ESCAP ปี 2536
 • ดำเนินการจัด Asian Workshop ด้าน Cogeneration Development ภายใต้โครงการ “Legal and Economic Framework for Cogeneration Development in Thailand” โครงการความ ร่วมมือของ GTZ, Germany , UN-ESCAP ปี 2535
 • อบรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หลักสูตรผู้รับผิดชอบการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
 • สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง โดยครอบคลุมทางด้านเทคนิค ความคุ้มทุน และลดสิ่งแวดล้อม ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ทั้งภาคโรงงานและอาคาร สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ
 • อบรมสัมมนา In – House Training ในสถานที่ผู้ประกอบการ
 • อบรมและทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ
 • อบรมการประหยัดพลังงานหลักสูตรของ พพ. เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 • จัดทัศนศึกษานำชมโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ประสบการณ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ำมัน ESSO ศรีราชา โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และในต่างประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน อังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์ โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น 2 ครั้ง โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน เช่น โรงงาน ABB, MERCEDES BENZ, MAR, LOOS, DORTMEND BREWER เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเมือง Helsinki ณ ประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ โรงงาน Roxon, โรงผลิตไฟฟ้า Inkoon power station, โรงไฟฟ้า Pitkaniemi Heating Plant, โรงงานกระดาษ Kirniemi และเยี่ยมชม Biomass CHP plant (Salo)

โครงการอื่นๆ
 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดให้แก่โรงงาน Asian Palm Oil ดำเนินการให้แก่ Thai-German Energy & Eco-efficiency in Agro-Industry (E3 Agro) โครงการของ GTZ ปี 2548
 • โครงการ “จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (The Practical Energy Management Training Center)” โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย คือ พพ. และรัฐบาลญี่ปุ่น คือ Japan International Cooperation Agency (JICA) ปี 2546-2548
 • โครงการ “ASIA ENERGIA” ว่าจ้างโดย CFMC – ACTIM ภายใต้การสนับสนุนของ European Commission จัดสัมมนาเชิงพัฒนาธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน งาน “ASIA Energia 2000 ”
 • โครงการ/กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (M&V)
 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโสด้านปฏิบัติ)
 • โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน
 • รายงาน “สถานการณ์พลังงานโลกและการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย” ในปี 2550
 • 2011 Asean + 3 CDM Programme
 • ProGramme Cooperation Body in Thailand 2012 Asean + 3 CDM Cooperation Programme
 • Operation of Regional Expert Institution under ASEAN-Korea Cooperative Activities (REI)
 • Energy monitoring and review for Greater Bongkot North
 • โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโรงงานและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย

ผลิตเอกสารเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน
 • "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน" จำนวน 12 เรื่อง ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • "สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน" จำนวน 20 เรื่อง ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • "ประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ" ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • "รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน" ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หนังสือคู่มือประหยัดพลังงาน
 • เป็นเอกสารที่รวบรวมความรู้ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในด้านการจัดการพลังงาน พร้อมกรณีศึกษาโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการพลังงานต่างๆ สามารถนำมาเป็นคู่มือและปฏิบัติงานในโรงงานและอาคารพาณิชย์

วารสารการอนุรักษ์พลังงาน
 • เพื่อเผยแพร่เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว บทความ บทวิเคราห์ วิจัย กรณีตัวอย่างด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ

โครงการสาธิต Cogeneration
 • เป็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (Cogeneration) ให้แก่โรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระดับประเทศ ภายใต้โครงการ EC-ASEAN Cogen Programme ร่วมกับโครงการ Cogeneration Asian Institute of Technology และ Carl Bro International AB (ประเทศสวีเดน)

โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์
 • เพื่อรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน

ผลิตสื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • เทคนิคการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • แสดงเทคนิคการประหยัดพลังงานในอาคาร
 • ผลิตสารคดีการอนุรักษ์พลังงานทางสถานีโทรทัศน์

นิทรรศการและแคตตาล็อกโชว์
 • เป็นการแนะนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่ได้มีการพัฒนา และมีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ในลักษณะของการจัดแสดงการทำงานของอุปกรณ์ การจัดนิทรรศการย่อย โดยจัดแสดงประกอบงานสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ได้แสดงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มาจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง
 • เช่น การจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้างสรรพสินค้าเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ หรือห้องประชุมใหญ่ เช่น การจัดนิทรรศการ THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE AND TRADE EXHIBITION EIE & ELENEX’90 ณ Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เป็นต้น ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าวศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่องการจัดนิทรรศการระดับชาติ เช่น บริษัท แบงค็อคเอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซล จำกัด (EBS) เป็นต้น

0-2621-8531 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it