Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการของเรา ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริการของเรา

  • จัดทำระบบการจัดการพลังงาน (Eenrgy Management System) สำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
  • ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำเอกสาร การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน >>
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำเอกสาร การขอผ่อนผันการเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำเอกสาร เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ

 

อบรมสัมมนา 0-2621-8531