Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการของเรา ที่ปรึกษาระบบการจัดการพลังงาน

บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอน


what we do

จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนตามกฎหมาย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
 • ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
  โดยจะมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่
  1. การประเมินด้านนโยบายการจัดการพลังงาน
  2. การประเมินด้านการจัดองค์กร
  3. การประเมินด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
  4. การประเมินด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
  5. การประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
  6. การประเมินด้านการลงทุน
 • ขั้นตอนที่ 3 กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
  จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ให้บุคลากรของสถานประกอบการทราบ เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 • ขั้นตอนที่ 4 ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
  ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะและหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
  1. รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร
  2. ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร ประกอบด้วยการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่
  > ประเมินระดับองค์กร
  > ประเมินระดับการบริการ
  > ประเมินระดับ เครื่องจักร / อุปกรณ์หลัก
 • ขั้นตอนที่ 5 กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
  วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ พร้อมคำนวณผลประหยัด เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
  จัดทำแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรในสถานกระกอบการทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้บุคลากรของสถานประกอบการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่กำหนดไว้
 • ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
  ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
  จัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการปฎิบัติตามกฎหมาย และระบบการจัดการพลังงาน หรือหัวข้อด้านอนุรักษ์พลังงานที่ทางสถานประกอบการมีความสนใจ
 • ขั้นตอนที่ 7 การตรวจประเมินภายในองค์กร
  กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
  ให้คำปรึกษา แนะนำขอบเขตการตรวจประเมินภายในองค์กร รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร
 • ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
  ตรวจติดตามผลประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสมจุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆของวิธีการจัดการพลังงานให้เหมาะสม แลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
Related Services
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ask

อัตราค่าบริการ

จัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
เริ่มต้น 35,000 บาท

!! รับจำนวนจำกัด 10 โรงงานเท่านั้น !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2621-8531