Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home โครงการที่กำลังดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ

R E C E N T   P R O J E C T

ขอเชิญอาคารควบคุมภาครัฐเข้าร่วมประชุม


โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/ Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1)

ที่มาโครงการ

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่ของการใช้พลังงานของอาคารอยู่ที่ระบบปรับอากาศ ซึ่งการจะทำให้ระบบปรับอากาศใช้พลังงานต่ำนั้นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในวงกว้าง ในปี 2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้นำร่องจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประเภทประสิทธิภาพพลังงานชนิด Variable Spped/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่ง พพ. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบหมายให้ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1) จำนวน 121 อาคาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

  2. เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาครัฐ

  3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Variable speed/Inverter ผลิตได้ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้มีราคาต่ำได้

  4. เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชน

 

บทบาทของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการที่หน้าที่ในการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารควบคุมภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นตันความเย็นรวมไม่น้อยกว่า 81,000 ตันความเย็น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Project line: 0-2621-8531-9 ต่อ 406 (คุณศิวกร จิตต์วิระ)