Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home What's News

...What's News...



ENERGY EFFICIENCY DIGEST คลิกที่นี่
------------------------------------------------------------------------


ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครโรงงานผู้สนใจใช้เทคโนโลยี IDA PLATFORM แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม
รับเลย Voucher 100,000 บาท พร้อมใช้งาน IDA Factory Dashboard ฟรี!!
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำนวนจำกัด 100 โรงงานเท่านั้น++ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ++
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร >> http://bit.ly/3YrN098
------------------------------------------------------------------------


ประโยชน์จากการส่งเสริมแบตเตอรี่เป็นอุตสาหกรรม New S Curve คลิกที่นี่
------------------------------------------------------------------------

กฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า คลิกที่นี่
------------------------------------------------------------------------
คู่มือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BEC Center พพ. โทร 0 2225 2412
https://bec.dede.go.th
------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 กฎหมาย BEC (Building Energy Code)
ได้มีการประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบ กับอาคารขนาด 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
ต้องออกแบบให้มีการใช้พลังงานในแต่ละส่วนที่กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้พลังงานตามมาตรฐานขั้นต่ำ
โดยให้มีผู้รับรองผลการประเมินด้านพลังงานที่ได้รับการรับรองจาก พพ.
เป็นผู้รับรองข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นตามขั้นตอนปกติในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามมาตรฐาน BEC คลิกที่นี่
ติดตามข้อมูลข่าวสารกฏหมาย BEC ได้ที่
BEC Center พพ. โทร 0 2225 2412
https://bec.dede.go.thwww.dede.go.th
------------------------------------------------------------------------
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ส่วนควบ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 46 ง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีผลบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
กลุ่มพัฒนาและกำกับมาตรฐาน 1
0 2794 4911
Website : doeb.go.th
------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ท่านสามารถแอดไลน์เพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำในการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service ได้ที่
Line ID: @eservice-dede
------------------------------------------------------------------------

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยื่นคำขอผ่อนผันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเลิกการยื่นคำขอผ่อนผันแบบเอกสารทั้งหมด)
กำหนดการยื่นคำขอผ่อนผันฯ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน
ลิงก์สำหรับยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://eservice.dede.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1323, 1407, 1411, 1427, 1651, 1669
------------------------------------------------------------------------