Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home ผลงานของเรา งานด้านประชาสัมพันธ์

PR
line:

0-2621-8531
Email us:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-               เอกสารเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน

ผลิตเอกสารเผยแพร่ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาทิ
  • "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน" จำนวน 12 เรื่อง

ผลิตเอกสารเผยแพร่ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อาทิ

  • "สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน" จำนวน 20 เรื่อง
  • "ประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ"
  • "รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน"

-              หนังสือคู่มือประหยัดพลังงาน

เป็นเอกสารที่รวบรวมความรู้ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในด้านการจัดการพลังงาน พร้อมกรณีศึกษาโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการพลังงานต่างๆ สามารถนำมาเป็นคู่มือและปฏิบัติงานในโรงงานและอาคารพาณิชย์

-              วารสารการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อเผยแพร่เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว บทความ บทวิเคราห์ วิจัย กรณีตัวอย่างด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ

-               โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน

-               ผลิตสื่อการอนุรักษ์พลังงาน

แสดงเทคนิคการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ
แสดงเทคนิคการประหยัดพลังงานในอาคาร
ผลิตสารคดีการอนุรักษ์พลังงานทางสถานีโทรทัศน์

-               นิทรรศการและแคตตาล็อกโชว์

เป็นการแนะนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่ได้มีการพัฒนา และมีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ในลักษณะของการจัดแสดงการทำงานของอุปกรณ์ การจัดนิทรรศการย่อย โดยจัดแสดงประกอบงานสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ได้แสดงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มาจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง