Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home บริการสมาชิก

PR
line:

0-2621-8531 ต่อ
100
Email us:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-                Become A Member

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
องค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมากรัฐและเอกชน และจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐ
ภายใต้การกำกับดูแลของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสภาอุตสาหกรรม

ขอเชิญ โรงงาน/อาคาร สมัครสมาชิก
เพื่อให้เรามีส่วนช่วยในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่โรงงาน/อาคารของท่าน
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ด้านพลังงาน

 • รับบริการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน และจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน (ในอัตราพิเศษ)
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือด้านพลังงานที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดเตรียมให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาคารธุรกิจ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยจัด (ในอัตราสมาชิก)
 • ส่งบุคลากรเข้าอบรม / สัมมนา / ทัศนศึกษา

 • บริการด้านวิศวกรรมต่างๆ

 • บริการจัด In-house Training หลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงาน / การสร้างจิตสำนึก

 • ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ประกอบการอบรม/สัมมนา (Catalog Show)

 • บริการ On the Job Training (ในอัตราลดพิเศษสำหรับสมาชิก)

เป็นบริการเข้าไปแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้หรือการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์พื้นฐานให้กับบุคลากรของโรงงานเฉพาะกลุ่มหรือแผนกที่ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและมีการใช้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • การดูแลระบบอากาศอัด การหารอยรั่ว

 • การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาทางประหยัดพลังงาน

 • การปรับแต่งหัวเผาหม้อไอน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า

 • การดูแลระบบ Chiller

 • ฝึกการใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ที่โรงงานมีอยู่ แต่ผู้ดูแลใช้ไม่ค่อยเป็น

 • รับบริการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน และจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน (ในอัตราพิเศษ)
 • บริการ “คลินิกพลังงาน” เพื่อปรึกษาปัญหาด้านพลังงานต่างๆ ที่สมาชิกกำลังประสบทางโทรศัพท์หรือขอเชิญสมาชิกแวะมาปรึกษากับทีมวิศวกรรมที่ทำการของศูนย์ฯ ฟรี
 • ได้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ

Download ใบสมัครสมาชิก