Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home ผลงานของเรา งานด้านวิชาการ

 

- ผลงานของเรา -

ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการด้านพลังงาน

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้า ภายใต้ระบบ Cogeneration ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน 7 แห่ง

 • โครงการ “Rubber Wood Chip – Fire Cogeneration Plant Fuel Supply Availability Study”ให้กับ Electric Power Development Co., Ltd., Japan

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าภายใต้ระบบ Cogeneration ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษาโรงงานเอเชียไฟเบอร์ และโรงงานยูเนี่ยนเท๊กซ์ไทล์

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งชีวมวลใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฟินแลนด์ โครงการ พพ. ปี 2544-2546

 • โครงการ “Survey of Thai Market Potential for the UK Renewable Energy Technologies”

 • โครงการของ Department of Trade and Industry (DTI), UK ปี 2545

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการ พพ. ปี 2542

 • ครงการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนผลิตถ่านโค้ก จากหินลิกไนต์ โครงการของ Department of Geological Resource โดยความร่วมมือของ STS ปี 2541-2542

 • โครงการ “Study on Efficiency Improvement of Industrial Biomass Fired Kiln” โครงการพพ. ปี 2540 – 2541

 • โครงการ “A Feasibility Study on Power Factor Improvement for EDL’s Power Substations”ดำเนินการให้แก่ Electricity du Laos (EDL.), Laos P.D.R. ปี 2540

 • โครงการ “A Feasibility Study on Biomass Fired Power Generation” โครงการ พพ. ปี 2540

 • โครงการศึกษาความเหมาะสม “Heat Recovery Use of Fuel Cell for the Thai Argo-Industries” ให้กับ Electric Power Development Co., Ltd., Japan ปี 2535

 • โครงการ “Market Study on Industrial Facility, Industrial Motor and Lighting Programs for DSM Program in Thailand” โครงการของ World Bank ดำเนินการโดย International Institute for Energy Conservation (IIEC)” ปี 2535

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Process Improvement)

 • โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่าจ้างโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • โครงการ “Napal Boiler and Steam System Efficiency Improvement Program” สนับสนุนโดย World Bank ดำเนินการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม ณ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ปี 2537 - 2538

 • โครงการ “Laos P.D.R. Commercial Sector Energy Audit Workshop” สนับสนุนโดย World Bank ดำเนินการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2538

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงาน (Survey and Energy Database)

 • โครงการฐานข้อมูลการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2549

 • จัดทำกรณีศึกษาการวางแผนพลังงานไม้ของประเทศไทย

จัดทำกรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ (Successful Case Studies)

 • จัดทำกรณีศึกษา (Case Study) มาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ของทั้งโรงงานและอาคาร จำนวน 20 มาตรการ ตัวอย่างมาตรการละ 2 แห่ง และจัดพิมพ์เป็น Fact Sheet เพื่อใช้ เผยแพร่ ให้แก่กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

จัดทำแผนแม่บท / แผนหลัก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 • โครงการ “ จัดทำแผนแม่บทการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง”

 • โครงการ “ จัดทำแผนหลักส่งเสริมการผลิตและการใช้เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมชนบทขนาดเล็ก

ติดตาม / ประเมินผลโครงการด้านพลังงาน (Project Monitoring)

 • โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” (ว่าจ้างประเมินผลติดตามโครงการ) ปี พ.ศ. 2549

 • โครงการ “การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม”

 • โครงการ “Spot Metering” ว่าจ้างโดย Hagler Bailly Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินผลโครงการ “DSM” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปี 2542

จัดทำเว็บเพจด้านพลังงาน (Web Page)

 • โครงการศูนย์สารสนเทศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy and Environment Network : TEENET) ดำเนินการให้แก่ พพ.

 • โครงการ “Development of a Demonstration Mode for the Thailand Energy Efficiency Information Service (TEE-IS) within the Thailand Energy and Environment Network TEE-NET, สนับสนุนโดย GTZ

จัดทำโปรแกรมวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า / พลังงาน

 • โครงการโปรแกรมการคำนวณออนไลน์ ภายใต้ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

 • โครงการ “An IT-Model Development for Energy Technology Information Service (Phase I) โครงการของ Thai-German Energy Efficiency Program (ENEP), GTZ ปี 2542

 • โครงการ “An IT-Model Development for Energy Technology Information Service (Phase II) โครงการ พพ. ปี 2543 - 2544

จัด Training / Workshop ต่างๆ

 • ดำเนินการจัด Training Workshop ในหัวข้อ “Energy Efficiency Lighting Design & Retrofit” ปี 2539

 • ดำเนินการจัด Internal Conference ในหัวข้อ “Thailand Energy Efficiency Conference’94 On Policy, Technologies and Business Opportunity” โครงการความร่วมมือระหว่าง ESCAP , IIEC, GTZ, ปี 2537

 • ดำเนินการจัด Workshop ในหัวข้อ “Business Opportunity in Marketing Energy Efficiency for Local Consultants” โครงการ UN-ESCAP ปี 2536

 • ดำเนินการจัด Asian Workshop ด้าน Cogeneration Development ภายใต้โครงการ “Legal and Economic Framework for Cogeneration Development in Thailand” โครงการความ ร่วมมือของ GTZ, Germany , UN-ESCAP ปี 2535

โครงการอื่นๆ

 • ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดให้แก่โรงงาน Asian Palm Oil ดำเนินการให้แก่ Thai-German Energy & Eco-efficiency in Agro-Industry (E3 Agro) โครงการของ GTZ ปี 2548

 • โครงการ “จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (The Practical Energy Management Training Center)” โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย คือ พพ. และรัฐบาลญี่ปุ่น คือ Japan International Cooperation Agency (JICA) ปี 2546-2548

 • โครงการ “ASIA ENERGIA” ว่าจ้างโดย CFMC – ACTIM ภายใต้การสนับสนุนของ European Commission จัดสัมมนาเชิงพัฒนาธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน งาน “ASIA Energia 2000 ”

 • โครงการ/กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย โทร. 0-2621-8531